دسته بندی کاناپه
پراگا مشخصات
کاناپه پراگا L210
456 W83
230000 H112
مرسده مشخصات
کاناپه مرسده L144
879 W156
250000 H124
مدیسا مشخصات
کاناپه مدیسا L230
654 W78
250000 H82
مارینر مشخصات
کاناپه مارینر L163
321 W73
200000 H95
مارگوت مشخصات
کاناپه مارگوت L126
357 W145
250000 H152
کاسکو مشخصات
کاناپه کاسکو L216
345 W100
300000 H100
هرمینا مشخصات
کاناپه هرمینا L186
456 W60
250000 H93
الیزه مشخصات
کاناپه الیزه L126
325 W145
230000 H152
دوریتا مشخصات
کاناپه دوریتا L200
124 W90
230000 H90
کامفورت مشخصات
کاناپه کامفورت L156
147 W74
200000 H91